کالر داپلر بند ناف و محل اتصال به جفت در جنین ۱۲ هفته

کالر داپلر قلب و عروق بزرگ داخلی جنین

سونوگرافی ۴ بعدی متحرک جنین ۱۶ هفته

فیلم سونوگرافی NT , NB

سونوگرافی ۴ بعدی متحرک ۳۶ هفته

فیلم سونوگرافی دو قلو هفت هفته

سونوگرافی دو قلویی در یک کیسه با جفت مشترک

سونوگرافی دو بعدی صورت جنین ۳۲ هفته

سونوگرافی nt

صحبت های دکتر زهره محمد زاده در رابطه با سونوگرافی بارداری

صحبت های دکتر محمد زاده در رابطه با ماموگرافی

پاره شدن کیسه آب نوزاد خارج از رحم مادر

صحبت های دکتر زهره محمد زاده در رابطه با رادیوگرافی رنگی رحم

سونوگرافی NT جنین غیر نرمال

دست زدن جنین در شکم مادر

سونوگرافی کالر داپلر تومور پستان

سونوگرافی داپلر

دو قلویی دو تخمی

سونوگرافی دو قلو در هفته هفتم همراه با ضربان قلب

کبد بیمار با تومورهای متعدد

سونوگرافی جنین ۱۷ هفته و دو روز

سونوگرافی کالر داپلر عروق گردن

سونوگرافی NT دو قلو

سونوگرافی جنین ۲۸ هفته برای بررسی لب شکری

سونوگرافی دست و انگشت های جنین

سونوگرافی دست و پا جنین

سونوگرافی تعیین جنسیت

سونوگرافی NT جنین دوازده هفته

سونوگرافی جنین دختر از ناحیه تناسلی تا قلب و صورت

سونوگرافی تشخیص جنین با نارسایی قلبی

فیلم سونوگرافی جنین

سونوگرافی NT

سونوگرافی جنین

تصاویر سونوگرافی جنین و بعد از تولد را ببنید

سونوگرافی سر و صورت جنین

نوزاد بعد از تولد در سونوگرافی سروش

سونوگرافی شکم نوزاد